Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Ak je postihnutý v bezvedomí, ale dostatočne dýcha, rozhodujeme sa o uložení do:
polo sediacej polohy
stabilizovanej polohy
polohy, ktorá mu vyhovuje
2. U postihnutého, ktorý je následkom úrazu v bezvedomí:
musíme vždy predpokladať poškodenie chrbtice
môžeme predpokladať poškodenie chrbtice
nemusíme predpokladať poškodenie chrbtice
3. Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:
zrakom, sluchom, cítením
zrakom a zaroseným zrkadielkom
uchom priloženým na hruď postihnutého
4. Pri dusení sa, pri ktorom záchranca zistí známky úplného upchania dýchacích ciest cudzím telesom, sa postihnutému v rámci poskytnutia prvej pomoci ako jeden z úkonov na uvoľnenie dýchacích ciest vykoná:
maximálne 5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v predklone
5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v záklone
požiadame postihnutého aby nadskakoval v predklone
5. Čo nepatrí k povinnému vybaveniu autolekárničky?
trojrohá šatka
dlaha na znehybnenie
nožnice
6. Postihnutý je pri vedomí, vdýchol cudzie teleso do dýchacích ciest a dusí sa. Dýchacie cesty v rámci poskytnutia prvej pomoci môžeme uvoľniť:
údermi do chrbta medzi lopatky
stláčaním brucha u detí
stláčaním hrudníka u dospelých
7. Pri poskytovaní prvej pomoci pri poranení hrudníka je vhodná poloha:
v polosede s natočením na poranenú stranu
poležiačky s natočením na neporanenú stranu
poležiačky s natočením na poranenú stranu
8. Ak je postihnutý pri vedomí a príznaky šoku sú v dôsledku srdcového záchvatu alebo poranenia hrudníka, uložíme ho do:
protišokovej polohy
polo sediacej polohy
stabilizovanej polohy
9. Protišoková poloha je:
postihnutý je v ležiacej polohe na chrbte so zdvihnutými a vystretými dolnými končatinami (ak to povaha poranenia umožňuje) do výšky cca 30 – 40 cm
postihnutý je v ležiacej polohe na boku so zdvihnutými dolnými končatinami do výšky cca 30 – 40 cm
postihnutý je v polohe, ktorej bol nájdený a má dvihnuté horné končatiny nad úroveň srdca
10. Koľko % kyslíka obsahuje vzduch?
20,9
26
60
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK