Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Stav vedomia postihnutého zisťujeme:
oslovením, dotykom a reakciou na bolesť
sledovaním pohybov
prítomnosťou pulzov na krčnej tepne
2. Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:
zrakom, sluchom, cítením
zrakom a zaroseným zrkadielkom
uchom priloženým na hruď postihnutého
3. Po ošetrení závažného krvácania alebo súčasne s ošetrením uložíme postihnutého do:
úľavovej polohy
protišokovej polohy
stabilizovanej polohy
4. Pri resuscitácii je pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov:
5 : 1
15 : 2
30 : 2
5. Najčastejšou príčinou náhleho ohrozenia života je prerušenie alebo výrazné zníženie dodávky kyslíka pre mozgové bunky na viac ako:
4 až 5 minút
1 až 3 minúty
15 minút
6. V rámci poskytovania prvej pomoci laikmi je pri resuscitácii dospelých aj detí odborníkmi odporúčaný tzv. všeobecný algoritmus (striedať 30 stlačení hrudníka a 2 záchranné vdychy). Súčasne sa však tvrdí, že pri resuscitácií detí sú odchýlky, ktoré všeobecný algoritmus urobia pre ne vhodnejším. Rozdiel medzi resuscitáciou detí a resuscitáciou dospelých spočíva v nasledovnom:
u detí začíname so stláčaním hrudníka
u dospelých nezačíname so stláčaním hrudníka
u detí začíname záchrannými vdychmi, u dospelých začíname stláčaním hrudníka
7. Rautekov hmat používame pri:
nasadení krčného goliera
vyslobodzovaní postihnutého z havarovaného auta
zastavení krvácania
8. Protišoková poloha je:
postihnutý je v ležiacej polohe na chrbte so zdvihnutými a vystretými dolnými končatinami (ak to povaha poranenia umožňuje) do výšky cca 30 – 40 cm
postihnutý je v ležiacej polohe na boku so zdvihnutými dolnými končatinami do výšky cca 30 – 40 cm
postihnutý je v polohe, ktorej bol nájdený a má dvihnuté horné končatiny nad úroveň srdca
9. Ochrannú prilbu motocyklistom a iným snímame pred odborným ošetrením len ak:
má postihnutý poranenú hlavu
to chce postihnutý, lebo ho tlačí
bráni dýchaniu
10. Stavy bezprostredne ohrozujúce život pri úrazoch sú:
zlomeniny dlhých kostí, bolesť
bezvedomie, dusenie sa, závažné krvácanie
strata hybnosti dolných končatín, zmätenosť
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK