Úvod » Referencie » Doplnky » Povinná výbava vozidiel
Povinná výbava vozidiel
Obsah povinnej výbavy pre vybranú kategóriu motorových vozidiel:
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča - M1
1. Lekárnička »
V prípade vozidiel v medzinárodnej premávke lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla pre motorové vozidlá.
2. Hasiaci prístroj (len pre isté účely použitia vozidla)
Vozidlá tejto kategórie používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.
Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe tak, aby spoľahlivo odolávali spomaleniu najmenej 6 G pri čelnom náraze vozidla. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla
3. Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
4. Bezpečnostný reflexný odev
Ide o napríklad vestu, overal, nohavice, bundu alebo pláštenku. Bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.
5. Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru
Upevnenie držiaka musí byť také, aby zabezpečovalo, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. To sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení podľa osobitného predpisu nebolo určené inak. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené. Spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.
Toto sa nevzťahuje na:

a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
b) vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,
c) mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2023 MYCONNWEB.SK